Regulamin sklepu internetowego

Ważny od dnia 19.12.2019§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca – Pilar-Tech Sp.J. z siedzibą w Krakowie przy ul. Powstańców 4, kod pocztowy 31-422, NIP 6760054358, REGON 350007407.

 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.pilartech.pl

 3. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu wraz z załącznikami. Załączniki nr 1,2 i 3 do regulaminu są jego integralną częścią. 

 4. Klient – każdy podmiot korzystający ze sklepu.

 5. Kupującyklient dokonujący zakupu w sklepie

 6. Konsument  – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 8. Gwarant sprzedawca, dystrybutor lub producent produktu, na który została udzielona gwarancja, stosownie do postanowień oświadczenia gwarancyjnego.

 9. Kontousługa elektroniczna, konto klienta w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.

 10. Formularz rejestracji - usługa elektroniczna, formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.

 11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu. Przez umowę sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech produktu - umowę o świadczenie usług.

 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie. 

 13. Usługi elektroniczne - usługi świadczone przez sprzedawcę na rzecz klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 14. Produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

 15. Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.

 16. Formularz zamówienia (koszyk) usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, poprzez dodawanie produktów do listy zamówienia oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. § 2 Dane sprzedawcy

 1. Sprzedawca: Pilar-Tech Sp.J. z siedzibą w Krakowie, ul. Powstańców 4, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000009731, NIP 6760054358, REGON 350007407.

 2. Adres sprzedawcy: 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4.

 3. Adres e-mail sprzedawcy: sklep@pilartech.pl

 4. Numer telefonu sprzedawcy: (+48) 124101880.

 5. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: 21 1020 2892 0000 5502 0016 4053.

 6. Klient może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz formularza do kontaktu udostępnionego w sklepie.

 7. Klient może kontaktować się telefonicznie ze sprzedawcą w godzinach 8-18 od poniedziałku do piątku i 8-15 w soboty.§ 3 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.pilartech.pl prowadzony jest przez sprzedawcę.

 2. W regulaminie zawarto zasady na jakich sprzedawca prowadzi sklep, zasady korzystania ze sklepu przez klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.  

 3. Regulamin jest równocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

 4. Klient, przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu, zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu.

 5. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu możliwe jest po założeniu konta zgodnie z postanowieniami §5 regulaminu.  

 6. Zamieszczone na stronach sklepu treści, w tym opisy produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

 7. Ceny podane w sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy, o której klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

 9. W przypadku umowy sprzedaży obejmującej świadczenie usług na czas nieoznaczony, końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 10. Gdy charakter przedmiotu umowy sprzedaży nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie oraz o innych kosztach, będzie podana w sklepie w opisie produktu.

 11. Na wszystkie zamówione w sklepie produkty wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. 

 12. Umowy zawierane poprzez sklep, zawierane są w języku polskim.§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze wszystkich funkcji sklepu niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript oraz włączoną akceptacją plików cookies,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej e-mail, w przypadku składania zamówień,

  3. w przypadku przesyłania załączników do wiadomości e-mail, oprogramowanie umożliwiające odczytywanie plików .pdf, .doc, .docx, .jpg, .txt.

 2. Klient może zablokować korzystanie z plików cookies w swojej przeglądarce, jednakże może to spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji sklepu. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w załączniku nr 3 do regulaminu „Pliki cookies”.§ 5 Konto oraz pozostałe usługi elektroniczne

 1. W celu umożliwienia zawarcia umowy sprzedaży, sprzedawca świadczy usługi elektroniczne polegające na:

  1. przeglądaniu treści zawartych na stronach sklepu,

  2. udostępnieniu formularza rejestracji,

  3. utworzeniu i administrowaniu konta klienta – usługa konto,

  4. udostępnieniu formularza zamówienia (koszyk),

  5. udostępnieniu formularza do kontaktu.

 2. Świadczenie w/w usług elektronicznych jest bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na przeglądaniu treści zawartych na stronach sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie opuszczenia (zamknięcia) przez klienta strony sklepu.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza rejestracji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie wysłania formularza rejestracji lub opuszczenia formularza bez rejestracji.

 5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza zamówienia (koszyk) zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie zatwierdzenia przez klienta zamówienia lub anulowania zamówienia bez jego zatwierdzenia.

 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza do kontaktu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie wysłania wiadomości do sprzedawcy lub opuszczenia przez klienta formularza bez wysłania wiadomości.

 7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na utworzeniu i administrowaniu konta klienta zawierana jest na czas nieoznaczony.

 8. Aby założyć konto w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki, numer telefonu, dane do faktury (opcjonalnie) oraz ustanowienie hasła. Podany adres e-mail jest loginem do sklepu.

 9. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

 10. Klient, który zalogował się na swoje konto ma możliwość składania zamówień w sklepie, przeglądania historii zamówień oraz statusów zamówień, uaktualnienia danych kontaktowych, danych do wysyłki i faktury oraz zmianę hasła.

 11. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §2. Usunięcie konta na żądanie klienta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na utworzeniu i administrowaniu konta klienta.

 12. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa w związku z korzystaniem ze sklepu, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

 13. Sprzedawca może również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w przypadku braku aktywności klienta na koncie przez okres 3 lat. W takim przypadku okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni.

 14. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych z przedsiębiorcą w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

 15. Sprzedawca w terminie do 7 dni od dnia rozwiązania umowy usunie konto oraz wszystkie zapisy związane z prowadzeniem konta, w tym dane osobowe, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w innym celu, zgodnie z §12 regulaminu.

 16. W przypadku rozwiązania przez sprzedawcę umowy o świadczenie usług elektronicznych z przedsiębiorcą, ponowne zawarcie umowy może być uzależnione od zgody sprzedawcy.

 17. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej sprzedawcy oraz podmiotów współpracujących ze sprzedawcą.   Klient  nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 18. Klient zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym, w szczególności danych osobowych i adresowych. W przypadku zmian danych klienta dokonanych po rejestracji, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uaktualnienia danych na swoim koncie w sklepie

 19. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek blokowanie lub uznawanie za spam przez oprogramowanie klienta lub dostawcę usługi poczty elektronicznej klienta wiadomości elektronicznych pochodzących od sprzedawcy.

 20. Korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym ze sklepu), może wiązać się z ryzykiem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione oraz ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu wyrządzenie szkód. Aby zminimalizować tego typu zagrożenia, klient powinien stosować odpowiednie środki, w szczególności posiadać odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące tożsamość, które jest na bieżąco aktualizowane, uaktualniać system operacyjny i zainstalowane w nim oprogramowanie, stosować silne, unikatowe hasło, które będzie przechowywane w bezpiecznym miejscu, korzystać z urządzenia końcowego, do którego nie mają dostępu osoby postronne. Sprzedawca nie zna haseł klientów oraz nigdy nie zwraca się do klientów o padnie hasła w jakiejkolwiek formie, innej niż logowanie do sklepu. Sprzedawca dodatkowo zaleca, aby przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu, klient znał i przestrzegał zasad bezpieczeństwa ustanowionych przez operatora poczty elektronicznej oraz w przypadku dokonywania płatności elektronicznych, konta bankowego, karty płatniczej i płatności elektronicznych.

 21. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych klienta przetwarzanych w sklepie oraz przesyłanych pomiędzy systemem informatycznym sklepu oraz urządzeniem końcowym klienta.§ 6 Zasady składania zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia należy: 

 1. zalogować się do sklepu,

 2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

 3. wybrać zapisane wcześniej podczas rejestracji adres do wysyłki oraz ewentualnie wybrać dane do faktury,

 4. wybrać jeden ze sposobów dostawy,

 5. zaakceptować regulamin

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3a,

 7. po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie zamówienia,

 8. zatwierdzić złożenie zamówienia przyciskiem “Zamawiam i płacę”.

 1. W trakcie składania zamówienia klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego zatwierdzenia.§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. przesyłka kurierska,

 2. przesyłka kurierska za pobraniem,

 3. odbiór osobisty możliwy w jednym ze stacjonarnych punktów handlowych sprzedawcy:
  - 31-422 Kraków, ul. Powstańców 4,

- 31-104 Koniusza, Posądza 71,

- 34-370 Rajcza, ul. Ujsolska 8A,

- 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 9C,

- 37-125 Czarna, Krzemienica 976.

 1. Niektóre produkty, ze względu na swój charakter, dostępne są wyłącznie do odbioru osobistego. W takim przypadku stosowna informacja znajduje się w opisie produktu.

 2. W uzasadnionych przypadkach,  możliwość odbioru osobistego została ograniczona do niektórych punktów lub tylko do jednego punktu handlowego sprzedawcy. Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się w opisie produktu. 

 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. płatność przy odbiorze,

 2. płatność za pobraniem,

 3. przedpłata przelewem na konto sprzedawcy,

 4. płatności elektroniczne – podmiotem świadczącym obsługę jest First Data Polska S.A., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120150500 zł, kapitał wpłacony: 120150500 zł, NIP: 526-02-10-429,

 5. płatność kartą płatniczą – podmiotem świadczącym obsługę jest First Data Polska S.A.

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach sklepu.§ 8 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie zgodnie z § 7 regulaminu.

 2. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej. Wiadomość ta jest jedynie informacją o prawidłowym złożeniu zamówienia.

 3. Po weryfikacji zamówienia sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez przesłanie klientowi wiadomości e-mail, która zawiera oświadczenie sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji i potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży oraz ustalone warunki umowy sprzedaży na odległość. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientemsprzedawcą.

 4. W przypadku wyboru przez klienta

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą - klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki (zostaną podjęte dwie próby doręczenia),

 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki - klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 1. Jeżeli klient nie dotrzyma terminów płatności, o których mowa powyżej, zostanie wyznaczony dodatkowy termin płatności, po którego bezskutecznym upływie sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeżeli klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

 2. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem punktu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.

 3. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 4. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy,

 2. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Jeżeli klienta wybrał odbiór osobisty produktu, produkt będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym w opisie produktu. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.

 2. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 3. Początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru przez klienta liczy się w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy,

 2. w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 2. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane klientowi na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży

 3. Odbiór osobisty produktu przez klienta jest bezpłatny.

 4. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. W przypadku przesyłek, jeżeli kupującym jest konsument, wydanie następuje w momencie potwierdzenia odbioru przesyłki na liście przewozowym przewoźnika lub w momencie powierzenia przesyłki przewoźnikowi gdy sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wydanie następuje w momencie powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

 5. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju i jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan przesyłki sprawdzając opakowanie oraz taśmy naklejone na przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub możliwości ingerencji w przesyłkę.

 6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

 7. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego, zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. 

 8. Niezależnie od powyższego, o wszelkich uszkodzeniach produktu, które mogą mieć związek z transportem, należy niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę, nie później niż w ciągu 24 godzin od dostarczenia przesyłki.

 9. Zaniechanie przez konsumenta powyższych czynności (pkt 16-19) nie skutkuje utratą uprawnień z tytułu rękojmi.

 10. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.§ 9 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku umowy sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz załącznik do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez konsumenta adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 8. Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli konsument odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 1. W przypadku gdy ze względu na charakter produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu produktu, będzie się znajdować w opisie produktu w sklepie.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 4. o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie konsumentów. W przypadku przedsiębiorców, o ile nie zachodzą przypadki upoważniające klienta do odstąpienia od umowy w wyniku złożonej reklamacji, zwrot może nastąpić jedynie za zgodą sprzedawcy, na koszt klienta, jeżeli produkt nie był używany i znajduje się w fabrycznym opakowaniu lub opakowaniu, w którym został dostarczony. 

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

 3. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.  § 10 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć klientowi produkt wolny od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o gwarancję (o ile została udzielona) oraz przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 4. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej jest zawarta w opisie produktu w sklepie, a karta gwarancyjna jest dołączona do sprzedanego produktu.

 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy sprzedawcy. Konsument może zgłosić reklamację z tytułu rękojmi w dowolnej formie. 

 6. Zaleca się aby klient wypełnił protokół reklamacji, który jest załącznikiem do regulaminu lub w innej formie zawarł m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, dane pozwalające zidentyfikować transakcję, np. numer dokumentu zakupu lub datę zamówienia oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru. 

 7. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, sprzedawca niezwłocznie prześle wiadomość o otrzymaniu zgłoszenia i w zależności od okoliczności poda dalszy sposób postępowania, w tym sposób przesłania przedmiotu reklamacji oraz ewentualnej dokumentacji, jak np. dokumentu zakupu lub karty gwarancyjnej. Jeżeli dane podane przez klienta są niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca skontaktuje się w celu uzupełnienia brakujących danych. 

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie do 30 dni. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie uznał za uzasadnione. W przypadku reklamacji z tytułu gwarancji, rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie podanym w karcie gwarancyjnej produktu.

 9. Odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do przedsiębiorcy.

 10. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat, a w przypadku umów z przedsiębiorcami, przez okres 1 roku.

 11. Okres odpowiedzialności gwaranta z tytułu gwarancji, podany jest w treści oświadczenia gwarancyjnego.

 12. Reklamacje w związku z funkcjonowaniem sklepu i korzystaniem z usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres sprzedawcy, za pomocą poczty elektronicznej lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji klient powinien podać swoje dane, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji sprzedawca wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze sprzedawcą,

 2. konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentemsprzedawcą

 3. konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

 4. pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR -internetowy system rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców, dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.§ 12 Dane osobowe w sklepie

 1. Administratorem danych osobowych klientów przetwarzanych w sklepie jest sprzedawca.

 2. W związku z realizacją postanowień regulaminu, administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w celach i w oparciu o podstawy wskazane w polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu.

 3. Prawa osób, których dane dotyczą wyszczególnione są w polityce prywatności.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych może skutkować brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. § 13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, jak np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw oraz inne zmiany organizacyjne sklepu, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie sprzedawca poinformuje klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

 2. Zmiany w regulaminie dokonane przez sprzedawcę w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym (np. umowa o świadczenie usługi elektronicznej - konto) wiążą klienta, jeżeli klient został powiadomiony o zmianach przed ich wejściem w życie i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeżeli zmiana regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych klient ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży), zmiany w regulaminie nie naruszają praw nabytych przez klienta przed dniem wejścia w życie zmian w regulaminie, w szczególności zmiany nie mają wpływu na już złożone zamówienia i zawarte umowy sprzedaży.

 4. Prawa do treści zamieszczonych na stronach sklepu w tym do zdjęć, logotypów i znaków graficznych należą do sprzedawcy lub podmiotów współpracujących ze sprzedawcą i są chronione na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej i/lub na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem lub na podstawie pisemnej zgody sprzedawcy lub innych podmiotów – właścicieli praw.  

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w szczególności: 

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),

 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827),

 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422),

 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO,

 5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.),

 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.).

 1. Jeżeli w regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w tym zakresie zastosowanie mają powyższe przepisy. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień regulaminu decyzją sądu lub innego właściwego organu, postanowienie to zostaje wyłączone. W pozostałym zakresie regulamin jest obowiązujący.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją zawartej umowy, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku umów z przedsiębiorcami właściwym sądem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby sprzedawcy